Go to Top

Temizlik Eğitimleri

Camci

Temizlik Sektöründe Eleman Seviye Tanımı

Mesleki Eğitimlerde, eğitim plan ve programı oluşturmak atılan ilk önemli adımdır.  KARAŞEHİRLİ Hijyen Enstitüsü, profesyonel temizlik hizmetleri sektörüne yönelik verdiği özel eğitimlerin başarısını Almanya ile yıllardır yaptığı ortak proje çalışmaları sonucunda elde etti. Bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun özel eğitim plan ve programları hazırladı. Sadece teorik bilgileri aktarmadı, aynı zamanda pratik uygulamalar ile becerilerin geliştirilmesini sağladı. Verdiği tüm eğitimler kişi veya kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak planlandı ve  uygulandı. Eğitimlerini tamamlayan tüm katılımcılara, sektör tarafından itibar ve kabul gören kurumumuza ait katılım sertifikası verildi.

(Eğitimlerimizde, MEGEP ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Modüler Eğitim Sistemi ile MYK tarafından hazırlanmış meslek standartları dikkate alınmıştır, ülkemizde eğitim konusunda tek yetkili kurum MEB’ dır. Uluslararası geçerliliği olan sertifika / diploma talep edilmesi halinde, karşılıklı yapılacak protokol veya izinler dahilinde verilebilmektedir)

Seviye
Almanya’ da
Mesleki Görev Adı (Türkçe Karşılığı)
Görev Yılı
Toplam Yıl
ÇIRAK Geselle Stajyer Temizlik Elemanı (Çırak) 1 1
Reinigungskraft Temizlik Elemanı 2 3
KALFA Teamleiter (UR+SR) Ekip Elemanı (Genel Temizlik + Özel Temizlik) 1 4
Vorarbeiter Ekip Şefi 1 5
Objektleiter (UR) Proje Şefi (Genel Temizlik) 1 6
Fachwirt Kalfa (Tekniker) 1 7
Bereichslerter Departman (Projeler) Yöneticisi 1 8
USTA Meister Usta (Teknik ve Eğitimci) Kişisel
Betriebslerter İşletme (İdari ve Mali İşler) Yöneticisi Kişisel
Geschaftslührer Firma Yöneticisi (Genel Müdür) Kişisel
Firmaninhaber Firma Sahibi Kişisel

 MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

GELİŞTİRME PROSESİMİZ

 I. HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ

Çağımızda teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde yaşanmakta ve bunun en belirgin etkileri de kendisini iş hayatında göstermektedir. Mal ve hizmet üreten kurumların çağı yakalamak ve yaşanan yoğun rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri için çevrelerindeki yenilikleri anında izlemeli ve kendilerini değişen koşullara uyarlamaları gerekmektedir.

Rekabetçi bir ortamda, insanlar sayesinde başarıya ulaşmada ve iş yeri değişimlerini gerçekleştirmede toplam kalite yönetiminin diğer yönetim yaklaşımlarına göre daha başarılı sonuçlar sağladığı ve işletmelerde önemli avantaj sunduğu görülmektedir.

Hazırlanan bu proses, toplam kalite yönetiminin uygulanması için işletmelerde yapılacak değişimleri ve eğitim ihtiyacı olan kişileri kapsamaktadır.

II. EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ 

Yaptırılmakta Olan İşin Gerektirdiği Yeterlikler → Personelin Sahip Olduğu Yeterlikler → Personele Kazandırılması Gereken Yeterlikler

a. Organizasyon Düzeyindeki İhtiyaçlar
b. Görev Düzeyindeki İhtiyaçlar
c. Kişisel Düzeydeki İhtiyaçlar

1.      Eğitim İhtiyacının Açık Olduğu Durumlar

–          Kuruma yeni personel alındığında
–          Personelin görevinin değiştirilmesi gerektiğinde
–          Sistemde değişiklik yapıldığında
–          Yeni teknoloji uygulandığında
–          Üretim, mal ve hizmet kalitesinin düşmesi durumunda

2.      Eğitim İhtiyacını Saptama Teknikleri

–          Kayıt ve Raporların İncelenmesi
–          Grup Toplantıları Düzenlenmesi
–          Görüşme Yapılması
–          Anket Uygulaması
–          Gözlem Yapılması
–          Test Uygulaması

Eğitim İhtiyacını Saptamada Kullanılan Analizler

–          Örgüt Analizi
–          İş Analizi
–          Performans Analizi

III. EĞİTİM PLANLAMASI

1. Reel Durumun Saptanması:

Eğitim ihtiyacı belirlendikten sonra eğitime etki eden diğer çevresel faktörler ve etkileri incelenir.

2. Amaçların Belirlenmesi:

 Belirlenen süre içinde kurumdaki verimliliği arttırmak ve kişisel gelişimi sağlamak için bireye ne tür bilgi, beceri ve tutumların kazandırılacağı tasarlanır. Amaçlar,

–          Gerçekleşebilecek yönde olmalı
–          Kendi içinde tutarlı olmalı
–          Demokratik ideallere uymalı
–          Bireyin ve kurumun ihtiyaçlarına cevap vermeli

3. İçeriğin Belirlenmesi:

Belirlenen amaçlar doğrultusunda ne öğrenileceği sorusu cevaplandırılır.

İçerik saptama ölçütleri şunlardır:

–          Yeni bilgiler içermeli
–          Amaçlara yönelik ve amaçlarla tutarlı olmalı
–          Bireyin ilgisini çekmeli
–          Bireyin düzeyine uygun olmalı

İçerik Düzenleme İlkeleri: İçerik düzenlenirken konular somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakın çevreden uzağa doğru sıralanmalıdır.

İçerik Düzenleme Yaklaşımları:

–          Doğrusal Program Yaklaşımı
–          Sarmal Program Yaklaşımı
–          Modüler Program Yaklaşımı
–          Piramitsel ve Çekirdek Program Yaklaşımı
–          Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı

4. Eğitim Yöntemlerinin Seçimi:

–          Anlatım Metodu
–          Tartışma Metodu
–          Gösteri, Demonstrasyon metodu
–          Soru-Cevap Metodu
–          Örnek Olay İnceleme
–          Rol Oynama ve Drama
–          Beyin Fırtınası

5. Eğiticilerin Seçimi: 

Eğitici personel, alanının uzmanı olmalı, hedef kitle ile iyi iletişim kurabilecek yeterliliğe sahip olmalı, eğitim yöntem ve teknikleri konusunda yeterli olmalı, öğreticilik düzeyi iyi olmalı, katılımcılara danışmanlık ve rehberlik yapabilmeli.

6. Eğitim Materyallerinin Seçimi ve Hazırlanması:

Belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için eğitim sırasında bireylere verilecek olan ve eğitici personelin kullanacağı eğitim dokümanları içerik, eğitim yöntemi ve eğitileceklerin seviyesi dikkate alınarak hazırlanır.

7. Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Belirlenip Hazırlaması: 

Değerlendirme belirlenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili karar verme etkinliğidir. Değerlendirme amaçları, yaşantıları, sayıltıları ve şartları kontrol ederek mevcut eğitim ve öğretim etkinliklerinin geliştirilmesine yardım eder.

İçeriğe, uygulanan eğitim yöntemine ve değerlendirmenin amacına göre farklı değerlendirme araçları kullanılır.

–          Sözlü ve yazılı sınavlar
–          Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış testleri
–          Kontrol listeleri, dereceleme ölçeği

IV. EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANIŞI

1. Ortam Düzenleme:

Eğitimin niteliğine uygun ortamın seçilmesi ve düzenlenmesi gerekir. Yetişkinlerin rahat edebileceği, eğitim vermeye elverişli, iletişimin rahat olabileceği, ısı, ışık, ses düzeninin iyi olduğu, kullanılacak araç-gereçlerin kullanılmasına elverişli bir ortam olmalıdır.

2. Eğitileceklerin İhtiyaçlarının Karşılanması: 

Eğitime başlamadan önce eğitileceklerin program ile ilgili akıllarındaki sorular cevaplandırılır. Eğitim sırasında ve sonrasında kullanacakları eğitim araç-gereçleri verilir.

V. EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ: 

Önceden hazırlanmış olan değerlendirme araçları değerlendirmenin amacına göre eğitilenlere uygulanır. Değerlendirme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda programın bütün öğeleri gözden geçirilir ve gerekli, düzenlemeler yapılır.

Değerlendirmede verilen eğitimin niteliğine bağlı kalarak ve gözlenmek istenen davranış değişikliğine göre farklı yöntemler kullanılır. Eğitime etkisi bulunan bütün etmenler değerlendirme kapsamı içinde değerlendirilir.

 • Temizlik ve Temizlik Yönetimi (MEB Sertifikalı)

 • Sektöre Giriş (Çırak Eğitimi)

 • İşimi ve Kendimi Yönetiyorum (Kalfa Eğitimi)

 • Projelerimi ve Ekibimi Yönetiyorum (Usta)

 • Sektör Terminolojisi

 • Kirin Tanımı

 • Zemin ve Yüzey Cinsleri, Özellikleri

 • Temizleme Sistemleri

 • Temel Kimya ve Fizik Bilgisi

 • Makine, Ekipman ve Sarf Malzemeleri

 • Halı Temizliği ve Bakımı

 • Zemin ve Yüzey Koruma Sistemleri

 • Alanlara Göre Temizleme Sistemleri

 • Sektörlere Göre Temizleme Sistemleri

Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu Sertifika Programımız toplam 180 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1.HAFTA

1. VERİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

a. Verimliliğin tanımı ve verimli çalışmanın önemi

b. Çalışma için tahsis edilebilecek kaynaklar ve tahsis edilen kaynakları etkili şekilde kullanma usul ve esasları

2. KURUMDA YÖNETİM FAALİYETLERİ

1. Kurumda yönetim faaliyetleri ile ilgili tanımlar ve kurumda yönetim faaliyetlerinin önemi

2. Temel yönetim faaliyetleri

YÜZEYLERDE KULLANILAN MALZEMELERİN TANITIMI, TEMİZLİĞİ ve BAKIMI

. Ahşap

a. Taş ve beton

b. Mermer

c. Fayans

d. Sentetik malzemeler

e. Marley

TEMİZLİKTE KULLANILAN ARAÇLARIN TANITIMI ve KULLANILMASI

. Temizlikte araç kullanılmasının önemi

a. Temizlik araçlarında kullanılan güç kaynakları

b. Elektrik süpürgeleri

c. Cila makineleri

d. Halı yıkama makineleri

TEMİZLİKTE KULLANILAN GEREÇLERİN TANITIMI ve KULLANILMASI

. Temizlikte gereç kullanılmasının önemi ve gereç seçiminde dikkat edilecek hususlar

a. Suyun yapısı ve kullanırken dikkat edilecek hususlar

b. Sabun, deterjan ve sodanın yapısı ve kullanırken dikkat edilecek hususlar

2.HAFTA

1. VERİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

a. Çalışma ortamının fiziksel koşullarının verimliliğe etkileri

b. Çalışma metotları ve metot geliştirme usul ve esasları

c. İş planı hazırlama teknikleri

2. YÜZEYLERDE KULLANILAN MALZEMELERİN TANITIMI, TEMİZLİĞİ ve BAKIMI

a. Mantar

b. Kauçuk

c. Kireç

d. Plastik badana

e. Yağlı boya

f. Kağıt

g. Metal

h. Cam

i. Porselen

3. TEMİZLİKTE KULLANILAN ARAÇLARIN TANITIMI ve KULLANILMASI

a. Trifaze vakumlar

b. Yer yıkama robotları

c. Dış alan süpürgeleri

d. Su ısıtıcı araçlar

e. Çamaşır makineleri

f. Ütüler

g. Çam çeksili

h. Cam peluşu

i. Cam ekipmanları

4. TEMİZLİKTE KULLANILAN GEREÇLERİN TANITIMI ve KULLANILMASI

a. Hipokloritler

b. Oksijenli ağartıcılar

c. Petrol ürünü solventlerin yapısı ve kullanırken dikkat edilecek hususlar

d. TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA, UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ve UYGULAMA

e. Temizliğin önemi

f. Uygun temizleme yöntemini seçme esasları

3.HAFTA

1. YÜZEYLERDE KULLANILAN MALZEMELERİN TANITIMI, TEMİZLİĞİ ve BAKIMI

a. Kumaş

b. Deri

c. Kösele

d. Kürk

e. Hasır

2. TEMİZLİKTE KULLANILAN ARAÇLARIN TANITIMI ve KULLANILMASI

a. Yer kazıma jiletleri

b. Yer çek çeki

c. Moplar

d. Süngerler ve temizlik bezleri

e. Temizlik arabaları

f. Kat arabaları

g. Kova ve küvetler

3. TEMİZLİKTE KULLANILAN GEREÇLERİN TANITIMI ve KULLANILMASI

a. Klorlu ve hidrokarbonlu eriticiler ile diğer temizleyici gereçlerin yapısı ve kullanırken dikkat edilecek hususlar

4. DAVRANIŞ VE GÖRGÜ KURALLARI

a. Toplum içerisinde davranışların önemi

b. Davranışları tetikleye temel ve tali faktörler

5. PLANLAMA VE DEKORASYON

a. Planlama ve dekorasyonun önemi ve uygulanabilir temel ilkeler

b. Planlama ve dekorasyonu etkileyen unsurlar

6. TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA, UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ve UYGULAMA

a. Toz alma

b. Süpürme

c. Vakumlama

d. Fırçalama

7. KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK VE ÇEVRE SAĞLIĞI

a. Kişisel bakımın önemi

b. Bireyin çeşitli yönlerden özellikleri

4.HAFTA

1. VERİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

a. Verimli çalışmanın ülke, kurum ve çalışanlar açısından yararları

2. KURUMDA YÖNETİM FAALİYETLERİ

a. Çalışanların görev, yetki, rol ve sorumluluklarının belirlenmesinin önemi ve birbirleriyle bağlantısı

b. Kurumlarda disiplin oluşturulması ve disiplin anlayışı

3. DAVRANIŞ VE GÖRGÜ KURALLARI

a. Kurum içinde uygulanan temel görgü kuralları

b. Kurum dışında görgü kuralları

4. PLANLAMA VE DEKORASYON

a. Eşya yerleştirme ilkeleri

5. TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA, UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ve UYGULAMA

a. Yıkama

b. Silme

c. Paspaslama

d. Islak fırçalama

e. Kimyasallarla ovme

f. Tel fırça kullanma

6. KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK VE ÇEVRE SAĞLIĞI

a. Kişisel bakımın önemi

b. Bireyin çeşitli yönlerden özellikleri

5.HAFTA

1. PLANLAMA VE DEKORASYON

a. Eşya yerleştirme uygulamaları

2. TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA, UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ve UYGULAMA

a. Parlatma

b. Cilalama

c. Leke çıkartma

3. KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK VE ÇEVRE SAĞLIĞI

a. Uygun giyim seçimi ve bakımı

4. İLKYARDIM

a. İlkyardım ile ilgili tanımlar

b. İlkyardım uygulamalarında temel ilkeler

c. İlkyardımın hedefleri

5. İŞ HUKUKU

a. İş hukukunun çalışanlar tarafından bilinmesinin önemi

b. Genel hükümler

c. Hizmet akdi ile ilgili hükümler

d. Ücret ile ilgili hükümler

6. İŞ GÜVENLİĞİ ve KAZALARDAN KORUNMA

a. İşçi sağlığı / iş güvenliği ve kazalardan korunmanın önemi

b. İşçi sağlığı / iş güvenliği ve kazalardan korunma açısından işyerinin özellikleri

c. İşçi sağlığı / iş güvenliği ve kazalardan korunma açısından araç ve gereçlerin özellikleri,bakımı ve korunması

d. İşçi sağlığı / iş güvenliği ve kazalardan korunma açısından alınacak önlemler

6.HAFTA

1. TEMİZLİKTE KULLANILAN GEREÇLERİN TANIITMI VE KULLANILMASI

a. Hazır gereçler (Ovucular, parlatıcılar v.b..)

2. PLANLAMA VE DEKORASYON

a. Eşya yerleştirme uygulamaları

3. TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA, UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ve UYGULAMA

a. Çeşitli yöntemlerle temizlik uygulamaları

4. KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK ve ÇEVRE SAĞLIĞI

a. Çevre ve çevre sağlığı

5. İLKYARDIM

a. İlkyardım gerektiren durumlar

6. İŞ HUKUKU

a. İşin düzenlenmesi ile ilgili hükümler

b. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler

c. İş hayatının denetimi ve teftişi ile ilgili Sosyal Sigortalar ile ilgili hükümler

d. Cezai hükümler

7. İŞ GÜVENLİĞİ VE KAZALARDAN KORUNMA

a. Başlıca meslek hastalıkları

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Halı Temizliği dHalı Temizliği aHalı Temizliği cHalı Temizliği b

 Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Eğitim Plan ve programı hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.