Go to Top

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Dördüncü Dalga; Tarım toplumu ile başlayan toplu yaşam süreci, sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna ve son olarak da kültürlenme toplumuna gelmiştir. Her dönemi algılayabilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için, o dönemin değerlerini, sosyo-ekonomik yapısını, üretime yaklaşımını, kaliteyi algılayışını, yaşam biçimlerini, birey veya ait olma kavramlarına bakış açılarını, dini, siyasi ve etik yaklaşımlarını çok iyi analiz etmemiz gerekir. Toplum içinde çıkan tüm çatışmaların nedeni her bir geçiş döneminin sancılı olmasından ve algılamada ki farklılıklardan kaynaklanır.

Ait olmaktan, birey olmaya geçiş süreci toplumdan topluma farklı algılanmıştır. Eğitim ve bilme değer veren toplumlar bu süreci daha çabuk geçmiş ve insanı yeniden keşfederek “ÖNCE İNSAN” olgusunu geliştirmişlerdir.

Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, kişisel gelişim eğitimlerinde “ÖNCE İNSAN” algısını işlemektedir.

 • Biz Bilinci

 • Temel İletişim Eğitimi

 • İletişim Grupları

 • Yaşayarak Öğrenin: İletişim

 • Zaman Yönetimi

 • Takım Çalışması

 • Motivasyon

 • Beden Dili

 • Telefonda İletişim

 • Spontanite Çalışması

Biz Bilinci Eğitimi

Amaç
Bilinci, iletişim farkındalıklarıyla donatmak, iletişim farkındalıklannın anlamını ve yaşamda ortaya çıkaracakları sonuçları birey, aile, iş, toplum ve dünya üyesi olarak incelemek, bu farkındalıkların biz bilincinin temelini oluşturduğunu göstermektir, iletişim anındaki bilinci, yapılan seçimleri, elde edilen sonuçları ve bunların getirdiği sorumluluğu tartışmaktır.

İçerik

 • insanın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmasında iletişim ortamının önemi
 • Farkına varma
 • Kalıplayan ortam, geliştiren ortam
 • Bireyi biz Bilincine götüren pusula: “Beş Varoluş Boyutu”
 • iletişimin üç gerçeği
 • insana özgü iki temel ihtiyaç: Ait olma ve birey olma
 • iletişimde mesajların kaynağı: iç dünyalar
 • Paradigma-algılama-davranış-sonuç zinciri
 • Üç ilişki paradigması: sen, ben, biz
 • Evrensel doğruların önemi
 • Bilinç-eylem-gelecek-sorumluluk

Yöntem
Anlatım, tartışma, örnek olay, oyun, yaşayarak öğrenme

Süre
2 gün

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
İşletme bünyesinde çalışan tüm personele yöneliktir.

Temel İletişim Eğitimi

Amaç
İletişimin kişinin kendisinden başladığından yola çıkarak, kendini tanıma ve başkalarıyla iletişime girme ile ilgili temel anahtar kavramları vermektir.

İçerik
• iletişim ve önemi
• Algılar
• Paradigmalar
• İletişimde “Kazan-Kazan” ilkesi
• Sözlü iletişimin önemi
• Konuşma
• Konuşmadaki elemanlar
• Etkin konuşma
• Dinleme
• Yanlış dinleme biçimleri
• Etkin dinleme
• Sözsüz iletişimin önemi
• Sözsüz iletişimde kültürel farklılıklar

Yöntem
Anlatım, tartışma, örnek olay, oyun, yaşayarak öğrenme

Süre
l gün

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
İşletme bünyesinde çalışan tüm personele yöneliktir.

İletişim Grupları

Amaç
Katılımcıların kendilerini ve diğer katılımcıları tanımaları için zemin oluşturmak, “Biz nasıl bir grubuz?” sorusuna yanıt bulmak, grup içi iletişimi ve etkileşimi arttırmaktır. Grup kimliği, iletişim, paylaşım, çatışma noktaları ile ilgili farkındalıklar yaratmak, katılımcılara grubu nasıl etkiledikleri ve gruptan nasıl etkilendikleri ile ilgili içgörü kazandırmaktır.

İçerik

 • Kendini tanıma
 • Diğer kişileri tanıma
 • Grubu tanıma
 • iletişim
 • Güven
 • Paylaşım
 • Farklılıklar ve benzerlikler
 • Grup kimliği

Yöntem
Tartışma, örnek olay, oyun, ödev, yaşayarak öğrenme

Süre
24 saat (Haftada 3 saat, toplam 8 hafta sürecektir.)

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
İşletme bünyesinde çalışan tüm personele yöneliktir.

Yaşayarak Öğrenin: iletişim

Amaç
Kurumun gereksinimleri doğrultusunda, eğlenerek iletişim, işbirliği ve güven konularında farkındalık yaratmaktır.

içerik

 • Güven
 • iletişim
 • Problem çözme
 • Karar verme
 • Ekip rolleri
 • Kalite
 • Yetkilendirme
 • Eylem planlan
 • Paylaşım ve değerlendirme

Yöntem
Yaşayarak öğrenme

Süre
l gün

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
işletme bünyesinde çalışan tüm personele yöneliktir.

Eğitimin İçeriği ve Amacı

Bu seminerin amacı, zamanın önemini, zamanımızı çalan şeylerin neler olduğunu, nerelerden zaman kazanabileceğimizi ve iyi bir zaman kullanıcısının özelliklerini ve en iyi zaman planlamasının sırlarını anlatmaktır.

 • Zaman nedir?
 • Zamanın önemi
 • Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler
 • Zamanı etkin kullanmayı etkileyen kelimeler
 • İnsanlar zamanlarını niye boşa harcarlar?
 • Zaman tuzakları neler /Zamanı çalan hırsızlar ve hırsızların tutuklanması
 • Sizden kaynaklanan ve zaman kaybına neden olan faktörler
 • Önceliklerin belirlenebilmesi
 • Zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız
 • Kendi zaman anlayışımızı geliştirmek
 • Zamanı etkin kullanmak için teknikler
 • Zaman yönetiminde akış
 • Zamanı kullanma soruları
 • Kullanabileceğimiz zaman çeşitleri
 • Nasıl daha fazla üretken olunur?
 • Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları
 • Size daha fazla zaman verilse ne yapardınız ?
 • Gecikmelerle Mücadele
 • Planlama,  Kısıtlı Zamanın Stresinden Kurtulmanın Anahtarıdır
 • Daha iyi bir zaman yönetimi için atılması gereken 10 adım

İş Sonuçlarına katkıları:

Bu seminerde katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, Zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler, Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, Etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler,  Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

Katılımcı Profili:

Tüm çalışanlar

Biz Bilinci1Eğitimin İş Sonuçlarına Faydaları
Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir işletmenin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın keyfine varacak.

 • Bu program sonunda katılımcılar bir yandan eğlenip keyifli zaman geçirirken diğer yandan; 
 • Kendilerini ve takım arkadaşlarını daha iyi tanıma ve özdeğerlendirme yapma olanağı bulacak, kendilerine, takım arkadaşlarına, şirketlerine ve hayata karşı bakış açılarını olumlu yönde değiştirecekler,
 • Kendilerini daha değerli hissedecek, özgüvenleri artacak; takım arkadaşlarına ve şirketlerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,
 • Takımlarına, departmanlarına, şirketlerine karşı aidiyet duygularını geliştirecekler,
 • Daha yüksek performanslı bir takım olabilmek için gerekli özellikleri tanıyacak ve kendi takımlarında da bu özellikleri geliştirmek ve daha yüksek performanslı bir takım olma yönünde çaba göstermek için motivasyonlarını artıracaklar,
 • Ve sonuç olarak daha yüksek performanslı bir kurum olma çabalarına katkılarını artıracaklardır.

TAKIM ÇALIŞMASI 

 • Neden Takım Çalışması?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: “Renklerin Üstünlük Savaşı” – Hepimiz Değerliyiz
 • Örnek Olay: Herkesin Yapabileceği Bir Şeyler Vardır
 • Test: “Kişilik Profili” – Kendimizi Tanıyalım
 • Video: Balıklardan Ders Almak…
 • Takım Olmak Demek…
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Kalite Zinciri İçerisinde Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz
 • Takım Oyunu: Sorumluluk Bilinci ve Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Videolar: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar…”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçinde Olumlu ve Olumsuz Görev ve İlişki Davranışları ve Bunları Etkili Yönetebilmek
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik alışmalar

Takım Oyunları: “Ayna”, “Bağlan Çözül”, “Toplu Kalkış”, “Bana Güven”, “Halkaları Aşmak”, “Kulenin Gücü”, “En Hızlı Araba”, “Biribirimizi Nasıl Algılıyoruz?” ve “Takdir Etmeyi Öğreniyorum” 

Kimler Katılmalı?
Çalışanlarında takım ruhu yaratmak isteyen işletmelerin tüm çalışanları. 

Eğitim Süresi, 
2 gün

 

Telefonda İletişim Eğitimi

Amaç
Telefonda etkili iletişim kurma ile ilgili kavramları incelemek ve bununla ilgili becerilerin temelini atmaktır.

İçerik

 • Telefonda iletişimin önemi
 • Telefonda konuşurken temel kavramlar
 • Konuşmadaki elemanlar
 • Telefonda etkili konuşma
 • Telefonda dinlemenin önemi
 • Yanlış dinleme biçimleri
 • Telefonda etkili dinleme
 • Telefonda soru sormak
 • Telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Yöntem
Anlatım, tartışma, örnek olay, oyun, yaşayarak öğrenme

Süre
l gün

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
özellikle sekreter ve santral görevlilerine yöneliktir.

Spontanite Çalışması
Yaratıcılığın temelinde yer alan spontanite; yeni koşullara uygun tepki vermek veya eski koşullara yeni ve uygun tepki vermektir. Doğuştan her insanda spontanlık vardır. Herkes kendi spontanlığını öğrenebilir. Bu sonsuz bir öğrenmedir.

Amaç
Katılımcıların kendi spontanliklarını keşfetme!erini, açığa çıkarmalarını ve sürdürmelerini sağlayacak zemin oluşturmak.

 • Spontanite nedir?
 • Spontanite çeşitleri: Yapıcı spontanite/yıkıcı spontanite
 • Kişisel duyarlılık ve spontanite
 • Yaratıcılık ve spontanite
 • Problem çözme ve spontanite

Yöntem
Anlatım, oyun, yaşayarak öğrenme

Süre
l gün

Ön Koşul
Yok

Katılımcı Profili
işletme bünyesinde çalışan tüm personele yöneliktir.